Algemeen
Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Yvette Overbeeke Therapie in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Yvette Overbeeke Therapie voor welke doeleinden gebruikt en wat Yvette Overbeeke Therapie doet om uw privacy te beschermen. Yvette Overbeeke Therapie adviseert u voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen.
Daarnaast is op de website de volgende disclaimer van toepassing. Yvette Overbeeke Therapie adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de website kennis te nemen.

Privacy
Yvette Overbeeke Therapie respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Yvette Overbeeke Therapie verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
De persoonsgegevens die door u aan Yvette Overbeeke Therapie worden verstrekt via de website van Yvette Overbeeke Therapie of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel.
Indien u gebruik maakt van het stellen van vragen of opmerkingen, het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Yvette Overbeeke Therapie verwerkt deze gegevens teneinde:
de website aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen;
de diensten die via de website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
de dienstverlening van Yvette Overbeeke Therapie, al dan niet via de website, te optimaliseren.
Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Yvette Overbeeke Therapie uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.
Yvette Overbeeke Therapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Cookies
Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan de browser van de bezoeker van de website kan worden aangeboden terwijl de bezoeker op de website is.
Yvette Overbeeke Therapie maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan deze website te gebruiken. Yvette Overbeeke Therapie gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.
Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Yvette Overbeeke Therapie kunt u de browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de website.

Verwijzingen en hyperlinks
De website van Yvette Overbeeke Therapie kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere (externe) websites. Yvette Overbeeke Therapie is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid op dergelijke websites. U dient zich hiervan bewust te zijn als u deze website verlaat en u op de hoogte te stellen van het privacy beleid van iedere website die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op gegevens verzameld op deze website.
Geldigheid van Nederlandse privacy statement

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.